Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 29 April 2020 I Veerle Forschelen-Janssen

SOCIALE HUURDERS IN GROTE STEDEN STAAN TE TRAPPELEN OM TE VERHUIZEN

Verhuisgeneigdheid huurders nog steeds hoog

De beginjaren van deze eeuw lieten een heel stabiel beeld zien in de wens van huurders om te gaan verhuizen. Het percentage corporatiehuurders dat binnen 2 jaar zou willen verhuizen, schommelde tussen de 5 en 10%. Rond de crisisjaren 2008/2009 begon deze verhuisgeneigdheid te stijgen. De zeepbel in de huizenmarkt spatte uiteen en in onzekerheid over het effect op de woningmarkt en in afwachting van verdere daling van koopwoningenprijzen liep de verhuisgeneigdheid op. Sindsdien is de verhuiswens niet meer op het niveau van voor de crisis gekomen. Ingrepen in de corporatiesector zoals passend toewijzen, strengere eisen voor hypotheken en de onzekerheid onder consumenten hebben de doorstroming op de woningmarkt tot stilstand gebracht. Door de invoering van de verhuurdersheffing en de beperkende mogelijkheden van corporaties voor nieuwbouw is het aanbod van woningen achtergebleven bij de vraag.

Dit jaar ligt de verhuisgeneigdheid van sociale huurders op 14%. Weliswaar iets lager dan in 2018, maar nog steeds erg hoog. Het gaat hierbij om de wens om te gaan verhuizen binnen 2 jaar, of men deze stap ook kan en gaat zetten is nog maar sterk de vraag.

Druk op beschikbaarheid met name in grote steden

Uiteraard zijn er verschillen binnen Nederland. Niet overal is de druk op sociale huurwoningen even groot. Uit het onderzoek blijkt dat met name in de grote steden in de Randstad de verhuisgeneigdheid onder huurders groot is. In de G4 is de verhuisgeneigdheid zelfs 21% (t.o.v. 14% gemiddeld in Nederland). Dat betekent dat meer dan 1 op de 5 sociale huurders in de G4-steden binnen 2 jaar zou willen verhuizen. Een grote verhuiswens en daarmee een enorme vraag naar geschikte woningen in deze steden.

Het aanbod van geschikte woningen is de grote bottleneck, zowel kwantitatief als kwalitatief. Veel sociale huurders zeggen dan ook een gewenste verhuizing uit te stellen omdat er geen geschikte woningen zijn in de gemeente. Een kwart van de sociale huurders is het eens met deze stelling. In de G4 is dit zelfs nog hoger en loopt het percentage op tot maar liefst 42%.

Starters en jonge gezinnen in de knel

Ingezoomd op levensfase blijken er met name problemen te liggen bij de leeftijdsgroep tot 35 jaar. Maar liefst 1 op de 3 huurders onder de 35 jaar (33%) wil binnen 2 jaar verhuizen. De verhuiswens binnen deze groep ligt logischerwijs hoger omdat in deze levensfase men vaak voor het eerst zelfstandig gaat wonen, gaat samenwonen of er gezinnen worden gesticht. Echter momenteel is er voor deze huurders te weinig aanbod om deze verhuisstap ook daadwerkelijk te maken. Dat resulteert in het gegeven dat 1 op de 4 huurders onder de 35 jaar zegt dat men momenteel gezien de gezinssituatie te klein woont (26%). Een deel van deze huurders zou willen doorstromen naar een koopwoning, maar vindt óf geen geschikte woning óf kan het (nog) niet betalen om naar een koopwoning te verhuizen. Voor sociale huurders is er ook vrijwel geen aanbod omdat er weinig doorstroming is voor de groep ‘boven’ hun (tussen de 35 en 54) en er weinig aanbod is.

Kortom, de grote vraag naar meer sociale huurwoningen blijft. Met name in de grote steden. Voordat de coronacrisis opstak was er al de roep van corporaties om hulp wat betreft het tekort aan bouwlocaties, de oplopende bouwkosten en vertraging door gemeenten. Daarbij speelt de verhuurdersheffing corporaties nog steeds parten in de beschikbare middelen die men heeft. De coronacrisis kan ervoor zorgen dat er nog verdere vertraging optreedt in planvorming en uitvoer, wat het probleem alleen maar groter maakt. Corporaties en bouwers willen doorgaan, maar hebben de medewerking nodig van lokale en centrale overheid. Het is juist nu belangrijk dat de condities voor nieuwbouw optimaal zijn, zodat de crisis op de woningmarkt niet nog verder escaleert.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages