Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all

privacy verklaring

Bij USP zijn uw (persoons)gegevens in veilige handen

USP Marketing Consultancy BV (hierna USP) is een marktonderzoeksbureau gevestigd in Rotterdam, Nederland. Al bijna 30 jaar voert USP marktonderzoek uit om de diensten en producten van haar klanten nog beter bij de juiste doelgroepen te laten passen. USP is lid van de Nederlandse marktonderszoeks branche organisatie MOA en volgt de regels in lijn met de AVG inzake persoonsgegevens. Bij USP is een onderscheid te maken in het verwerken van persoonlijke gegevens van respondenten (marktonderzoek) en van klanten en prospects (website en nieuwsbrieven).

 

1. Marktonderzoek

USP hecht als marktonderzoeksbureau grote waarde aan het juist en veilig verwerken van uw (persoonlijke) gegevens. USP volgt hierin de AVG en de Fair Data richtlijnen opgesteld door branche organisatie MOA.

Wij zullen de gegevens die we van onze opdrachtgevers ontvangen nooit voor een ander doel gebruiken dan voor het afgesprokene onderzoek. Bij de uitnodiging voor het onderzoek delen we het doel en indien gewenst de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van de gegevens. De AVG staat toe dat uw gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, ook al zijn uw gegevens voor een ander doel verzameld. Wij mogen uw gegevens dus gebruiken voor marktonderzoek ook al heeft u daar geen expliciete toestemming voor gegeven. De medewerking aan onze onderzoeken is volkomen vrijwillig.

Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek en wij verwerken de gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Wij rapporteren nooit over een individu met identificeerbare gegevens tenzij daarvoor ondubbelzinnige toestemming ist gegeven. USP gebruikt tijdelijke cookies bij het online uitvoeren van online onderzoek. Deze cookies worden alleen gebruikt als technische ondersteuning om u de mogelijkheid te bieden om direct naar de juiste vraag te navigeren, als u het onderzoek vroegtijdig heeft afgebroken. Onze medewerkers zijn getraind om conform de richtlijnen voor bescherming persoonsgegevens te handelen en onze ICT afdeling borgt een veilige netwerkomgeving. Daarnaast heeft USP een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om te waken dat USP en haar sub verwerkers in lijn met de AVG werken.

 

2.Website en nieuwsbrieven

USP verwerkt uw persoonsgegevens voor onze eigen marketingdoeleinden, zoals nieuwbrieven, brochures en informatie over relevante producten en diensten. Tevens gebruiken we uw telefoonnummer om u te kunnen bereiken om onze dienstverlening toe te kunnen lichten. USP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij maken gebruik van marketing automation software en slaan uw gegevens hierbinnen op in datacenters binnen de EU. USP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. USP verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij nemen webhosting en verwerkingssoftware af van Euroart. Euroart verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Euroart heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door USP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

USP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contact

USP Marketing Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

 

Rotterdam, januari 2024

Gerwin Sjollema

Data Protection Officer

USP Marketing Consultancy