ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgevers die USP Marketing Consultancy B.V. (‘USP’) accepteert.

Artikel 2 – Opdrachtaanvaarding

[1] USP verricht in opdracht exclusieve onderzoeken en multi-cliënt onderzoeken.

[2] Voordat door USP een opdracht tot het verrichten van een exclusief onderzoek wordt geaccepteerd, wordt door USP een onderzoeksvoorstel uitgebracht. Dit onderzoeksvoorstel omvat: een probleemstelling, de onderzoeksvragen, een plan van aanpak, een tijdspad (tijdsbeslag) en de kosten van onderzoek.

[3] Het onderzoeksvoorstel is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan USP is verstrekt. De opdrachtgever garandeert dat alle voor het opstellen van het onderzoeksvoorstel relevante informatie aan USP ter beschikking is gesteld.

[4] Het onderzoeksvoorstel wordt door opdrachtgever geaccepteerd door ondertekening. Daarmee geeft hij opdracht tot het verrichten van een exclusief onderzoek.

[5] Een opdrachtgever geeft opdracht voor een multi-cliënt onderzoek doordat de opdrachtgever bij inschrijfformulier van USP aan USP opdracht verleent een dergelijk onderzoek mede ten behoeve van hem uit te voeren.

Artikel 3 – Uitvoering en rapportering

[1] USP spant zich in opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. USP rapporteert aan de opdrachtgever de uitkomsten van haar onderzoek, alsmede haar adviezen en conclusies gebaseerd op de uitkomsten van haar onderzoek. De resultaten van toepassing en gebruik van de conclusies, adviezen en uitkomsten van onderzoek van USP zijn van velerlei factoren afhankelijk die buiten de invloedssfeer van USP vallen. USP heeft geen betrokkenheid bij en geen enkele verantwoordelijkheid voor de toepassing en het gebruik van de conclusies, adviezen en uitkomsten van onderzoek of de daarmee behaalde resultaten.

[2] Tijdens de uitvoering van een exclusieve opdracht kan blijken dat bij de uitvoering van de opdracht van het onderzoeksvoorstel moet worden afgeweken om de opdracht naar beste inzicht en vermogen te kunnen uitvoeren. USP voert in dat geval overleg met de opdrachtgever. De uitvoering van de opdracht wordt hervat zodra de opdrachtgever conform artikel 1 een gewijzigd onderzoeksvoorstel heeft geaccepteerd. USP is niet verplicht en kan niet worden verplicht de opdracht ongewijzigd uit te voeren.

[3] De opdrachtgever garandeert dat alle documenten en gegevens die USP nodig heeft om conform de overeengekomen planning een exclusieve opdracht uit te voeren, tijdig aan USP ter beschikking worden gesteld. Bovendien garandeert de opdrachtgever de beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van opdrachtgever conform de overeengekomen planning.

[4] De opdrachtgever betrekt geen derden bij de uitvoering van een opdracht, tenzij dat schriftelijk is overeengekomen met USP.

[5] USP kan de samenstelling van haar onderzoeksteam gedurende de uitvoering van een opdracht wijzigen, indien zij dit noodzakelijk acht.

[6] USP heeft het recht zonder overleg met de opdrachtgever derden (‘hulppersonen’)  in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten.

Artikel 4 – Kosten  en betaling

[1] USP verricht werkzaamheden ter uitvoering van opdrachten tegen vergoeding van de kosten van onderzoek. De kosten van onderzoek worden in het onderzoeksvoorstel of inschrijfformulier van USP genoemd en worden door de opdrachtgever bij het geven van een opdracht conform artikel 1 geaccepteerd.

[2] De door USP gehanteerde kosten van onderzoek zijn exclusief reis- en verblijfkosten, kopieerkosten, aanschafkosten van literatuur, gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, en BTW. Deze kosten (nader gespecificeerd) en BTW moeten door de opdrachtgever aan USP worden vergoed en worden door USP aan de opdrachtgever in rekening gebracht tezamen met de verschuldigde kosten van onderzoek.

[3] USP factureert 50% bij aanvaarding van het voorstel en 50% na voltooiing van de opdracht voor projecten onder de € 50.000. Bij projecten met een projectwaarde van meer dan € 50.000, factureert USP 50% bij aanvaarding van het voorstel, 25% tijdens het project en 25% na voltooiing van de opdracht. USP kan bedingen dat een ander percentage van de kosten van onderzoek op voorhand worden voldaan.

.

[4] Alle facturen van USP moeten binnen 21 dagen door de opdrachtgever zijn voldaan.

Indien na het verstrijken van deze termijn door USP nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is deze een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Indien USP genoodzaakt is haar opdrachtgever voor de tweede keer aan te manen is zij gerechtigd een bedrag ad. € 25,00 aan administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Alle door USP gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag(en) met een minimum van € 120,00

Artikel 5 – (Tussentijdse) beëindiging

[1] USP heeft het recht de uitvoering van een opdracht direct tussentijds te beëindigen indien een geval van artikel 3 lid [3] zich voordoet en de opdrachtgever het gewijzigde onderzoeksvoorstel niet (conform artikel 1) accepteert. USP heeft ook het recht de uitvoering van een opdracht direct tussentijds te beëindigen als de opdrachtgever niet voldoet aan artikel 3 lid [4].

[2] USP en opdrachtgever hebben het recht de uitvoering van een opdracht direct tussentijds te beëindigen indien de ander toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen en/of de ander in staat van faillissement of in surséance van betaling geraakt, dan wel faillissement of surséance van betaling aanvraagt.

[3] Bij elke tussentijdse beëindiging van de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever verplicht de tot het moment van de beëindiging aan USP verschuldigde kosten van onderzoek en overige kosten te voldoen.

[4] De (uitvoering van een) opdracht is beëindigd als het eindrapport in definitieve vorm is toegezonden door USP aan de opdrachtgever en – indien dat is overeengekomen – de presentatie daarvan door USP heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

[1] USP is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen, doch daartoe niet beperkt: auteursrechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten en handelsnaamrechten) met betrekking tot onderzoeksvoorstellen, (tussentijdse) rapportages en andere stukken afkomstig van USP.

[2] Het verrichten door USP van werkzaamheden voor de opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht, houdt niet in dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze werkzaamheden of resultaten daarvan, toekomen aan of gelicentieerd worden aan de opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten blijven volledig bij USP berusten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het geval een opdrachtgever is aan te merken als openbare macht in de zin van artikel 15b Auteurswet 1912, zal deze opdrachtgever ervoor zorgdragen dat het auteursrecht uitdrukkelijk wordt voorbehouden zodat USP zich kan blijven verzetten tegen verdere openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

[3] De opdrachtgever zal onderzoeksvoorstellen, (tussentijdse) rapportages en andere stukken van USP niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van USP geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of aan derden ter beschikking stellen en/of anderszins openbaar maken.

[4] De opdrachtgever zal gedurende tot een jaar na afloop van het project / ontvangen van diensten medewerkers van USP Marketing Consultancy niet benaderen voor een functie bij de eigen organisatie / dochterondernemingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USP Marketing Consultancy.

Artikel 7 – Geheimhouding

[1] USP verplicht zich voor het geval dat zij met de opdrachtgever overeenkomt dat USP een exclusief onderzoek verricht, tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die zij in het kader van de (uitvoering van de) opdracht van de opdrachtgever ontvangt. USP zal haar (tussentijdse) rapportages in dergelijke onderzoeken alleen ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. Indien USP op grond van de wet gedwongen wordt de bedoelde informatie en gegevens te verstrekken, vervalt deze geheimhouding.

[2] Indien USP en de opdrachtgever overeenkomen dat USP een multi-cliënt onderzoek verricht dan geldt de voorgaande verplichting tot geheimhouding (lid [1]), niet.

[3] De opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van USP geen mededelingen doen aan derden over de aanpak en werkwijze van USP in het kader van (de uitvoering van) opdrachten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

[1] USP is niet aansprakelijk voor enige schade welke het directe of indirecte gevolg is van haar werkzaamheden, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van USP. In alle gevallen is aansprakelijkheid van USP beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de som van de factuurbedragen van alle terzake van de uitvoering van de betreffende opdracht door USP aan de opdrachtgever verzonden facturen.

[2] De opdrachtgever vrijwaart USP voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van elke schade die het directe of indirecte gevolg is van haar werkzaamheden.

Artikel 9 – Meerdere opdrachtgevers

In het geval dat meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht aan USP geven tot het verrichten van een exclusief onderzoek, is elke opdrachtgever hoofdelijk gehouden aan de verplichtingen jegens USP te voldoen en worden garanties geacht door elke opdrachtgever afzonderlijk te zijn gegeven. Elke omstandigheid of recht dat USP kan tegenwerpen aan één van de opdrachtgevers, kan zij ook aan de andere opdrachtgever(s) tegenwerpen.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.