Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

WAAROM NEDERLAND EEN PERFECTE KWEEKVIJVER VOOR BIM IS

BIM in Europa

Er zijn echter grote verschillen in BIM-gebruik tussen landen in Europa te zien, en we hebben eerder betoogd dat de invloed van de overheid deze verschillen deels verklaart. In landen waar de overheidswetgeving BIM verplicht stelt voor openbare bouwprojecten is het gebruik van BIM gestegen, terwijl in landen waar dit niet het geval was, een dergelijke stijging niet te zien was. In die zin is BIM voor bedrijven die betrokken zijn bij grote openbare bouwprojecten een vergunning geworden om in bepaalde landen te opereren, maar het spreekt voor zich dat deze top-down invloed niet de enige verklaring is voor de verschillen in BIM-gebruik.

Al jaren houden we het BIM-gebruik onder architecten in de gaten. Als de traditioneel omni-presenterende beïnvloeders in het bouwproces, en als de voor de hand liggende frontlinie van gebruikers van digitalisering in de bouw, zijn architecten uitstekende indicatoren voor de ontwikkelingen in het BIM-gebruik. Gezien het huidige niveau van BIM-penetratie wordt het echter steeds interessanter en waardevoller om te zien hoe andere partijen deze ontwikkelingen ervaren, met name grote spelers in het bouwproces zoals aannemers.

 

Omdat de gegevens over de ervaringen van aannemers met digitalisering, en met name hun gebruik van BIM, vrij beperkt waren, hebben we ons in de H1 2019 Aannemersmonitorgericht op digitaal bouwen om te zien hoe het gebruik van BIM door aannemers zich verhoudt tot het gebruik van BIM door architecten en welke verklaringen er, naast de top-down verklaring voor het gebruik van BIM, te vinden zijn voor verschillen tussen Europese landen.

 

Zoals uit de afbeelding blijkt, gebruikt slechts 12% van de contractanten op Europees niveau BIM, en een grote meerderheid van 62% van de contractanten is zelfs niet eens op de hoogte van BIM. Deze gemiddelden worden door sommige landen sterk beïnvloed, omdat er grote verschillen tussen de landen zijn. In Italië bijvoorbeeld is het BIM-bewustzijn nog lager en is het gebruik van BIM bijna onbestaande. Ook in Duitsland en Polen zijn de kennis en het gebruik van BIM relatief laag in vergelijking met het Europese gemiddelde.

In België, Spanje en Frankrijk is het BIM-gebruik onder contractanten ook nog steeds vrij laag, maar de bekendheid met BIM is al iets groter. Dit is in lijn met de resultaten van onze Architectuurbarometer, waarin we een snelle groei van het BIM-bewustzijn zien bij architecten in landen waar overheden BIM verplicht hebben gesteld voor openbare bouwprojecten. België, Spanje en Frankrijk zijn voorbeelden van dergelijke landen waar BIM een vergunning is geworden om in openbare bouwprojecten te opereren.

Verschil tussen bedrijfsgrootte

Er zijn ook verschillen tussen bedrijven van verschillende grootte. In België, Spanje en Frankrijk is het gebruik van BIM bij middelgrote aannemersbedrijven bijna nihil, terwijl tussen 11 en 16 procent van de grotere aannemers al BIM gebruikt. Hetzelfde verschil is te zien in het Verenigd Koninkrijk, het land met het op een na hoogste BIM-gebruik en -bewustzijn in Europa. Daar werkt ongeveer een op de vier van de grotere aannemersbedrijven al met BIM, terwijl slechts een op de twintig middelgrote bedrijven aangeeft dat ze dit doen. Ook is het percentage van de aannemersbedrijven die op de hoogte zijn van BIM twee keer zo hoog voor de grotere bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Ook deze verschillen kunnen worden verklaard door de wetgeving van de overheid. Openbare bouwprojecten zijn meestal grootschalige projecten waarbij de grotere aannemersbedrijven betrokken zijn. Als een overheid het gebruik van BIM voor openbare bouwprojecten eist, ligt het voor de hand dat zowel het gebruik als de bekendheid van BIM bij de grotere aannemers hoger is.

Nederland

En dan is er nog Nederland, het land met het hoogste gebruik en bewustzijn van BIM bij aannemers in Europa. Maar liefst 42% van de aannemers geeft aan BIM te gebruiken. Het gebruik onder zowel middelgrote als grotere bedrijven is twee tot drie keer zo hoog als in het Verenigd Koninkrijk. Bijna alle grotere en ruim de helft van de middelgrote aannemersbedrijven in Nederland is op de hoogte van BIM.

Deze hoge cijfers bieden de gelegenheid om andere redenen te onderzoeken waarom het gebruik van BIM zo hoog is. De overheidswetgeving speelt in Nederland een rol die vergelijkbaar is met de eerder besproken landen, maar er zijn ook andere correlaties te vinden. Zo is het niveau van digitalisering in Nederland over het algemeen vrij hoog. Ook blijkt uit de resultaten van onze Architectuurbarometer dat een relatief hoog percentage van de Nederlandse architecten gebruik maakt van BIM. Het spreekt voor zich dat hoe meer architecten BIM gebruiken, hoe meer aannemers met BIM worden geconfronteerd, wat de bewustwording en uiteindelijk het gebruik van BIM vergroot.

Andere factoren lijken echter ook een rol te spelen. Het tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector is in Nederland vrij hoog, wat leidt tot hogere arbeidskosten en daarmee hogere projectkosten. Hierdoor neemt de vraag toe om de arbeidskosten te verlagen door efficiënter te bouwen. Een manier om de arbeidsbehoefte op de bouwplaats te verminderen is het gebruik van geprefabriceerde elementen. Het gebruik van Prefab is inderdaad vrij hoog in Nederland, niet alleen bij overheidsprojecten of grote niet-residentiële projecten, maar ook bij woningbouwprojecten, vooral wanneer er veel van dergelijke woningen worden gebouwd. Om prefab elementen efficiënt toe te passen is BIM ongelooflijk nuttig, bijna een must. Factoren als de wetgeving van de overheid en de hoge mate van digitalisering, maar ook prangende arbeidstekorten en meer gebruik van prefab maken Nederland een perfecte voedingsbodem voor Building Information Modelling.

BIM in de toekomst

Omdat het tekort aan arbeidskrachten in veel Europese landen toeneemt en het gebruik van prefab ook toeneemt, zal het BIM-bewustzijn en -gebruik in de toekomst blijven groeien, vooral in landen waar de overheidswetgeving het BIM een eerste impuls heeft gegeven. De reden waarom we deze ontwikkelingen op de voet volgen is dat het toegenomen gebruik van BIM bij andere partijen dan architecten, zoals aannemers, van invloed is op de rol en invloed van deze partijen in het gehele bouwproces. Zo laat BIM aannemers invloed uitoefenen in een eerder stadium van het bouwproces, in de ontwerpfase waarin de architecten traditioneel de belangrijkste besluitvormers waren. Voor merken en fabrikanten die zich eerder op architecten richtten vanwege hun invloed in die fase, kunnen aannemers een lucratieve nieuwe doelgroep zijn in landen waar BIM meer wordt gebruikt. Om dit effectief te doen, zijn gegevens over het BIM-gebruik en de ontwikkelingen daarvan van onschatbare waarde.

 

Voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik en de houding ten opzichte van BIM en andere vormen van digitalisering bij aannemers in acht verschillende Europese landen verwijzen we u naar de H1 2019 Contractor Monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages